• Algemene ledenvergadering (update met goedkeuring voorstellen)

  25 apr 2021
 • UPDATE: Tot 30 april was het mogelijk om reacties, vragen en goedkeuringen op de voorstellen in te dienen op de stukken die horen bij de Algemene Ledenvergadering. In de nieuwe toegevoegde bijlage "goedkeuring voorstellen ledenvergadering" onderaan dit bericht, lezen jullie welke besluiten er zijn genomen. 

  ***

  Beste leden

  Wat zitten we toch in een rare tijd. Een tijd waarin zorgen, angst en verdriet ons raakt en we elkaar al een lange tijd niet hebben kunnen ontmoeten op het voetbalveld. We zijn er helaas nog niet. Het bestuur van Nooit Gedacht wil iedereen sterkte wensen die persoonlijk, in de familie- of vriendenkring, geconfronteerd is met de gevolgen van Corona.

  Corona heeft ook impact op onze vereniging. Daar hadden we het graag tijdens de algemene ledenvergadering met jullie over gehad. Maar de beperkingen laten het nog niet toe dat wij een algemene ledenvergadering bij Nooit Gedacht kunnen houden. Zoals vorige week aangegeven per mail kiezen we ervoor om jullie via deze weg te informeren. Zo stellen we iedereen in de gelegenheid om de verantwoording van het bestuur te lezen. En hierop te reageren. Door de lange sluitingen van het sportpark is er veel minder gebeurd dan andere jaren. Vandaar dat we gekozen hebben om via de website de informatie over het seizoen 2019-2020 te delen samen met de financiële presentatie over dit seizoen.

  De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  1. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering, 3 december 2019
  2. Terugblik afgelopen jaar
  3. Verslag van de commissie kascontrole
  4. Financiële verantwoording:
  - Toelichting Jaarverslag financiën seizoen 2019-2020
  - Benoeming nieuwe commissie kascontrole
  - Vaststelling begroting seizoen 2020-2021
  - Contributie
  5. Samenstelling bestuur

  Agendapunt 1 is een aparte bijlage. We stellen hieronder de agendapunten 2 en 5 aan de orde. Ook geven we korte kijk op het huidige seizoen en een doorkijk naar het nieuwe seizoen. De financiële agendapunten vind je als bijlagen bij dit bericht.

  Agendapunt 2; Terugblik afgelopen jaar

  Activiteiten
  In het eerste gedeelte van het seizoen 2019 -2020 was er natuurlijk nog niets aan de hand.  Er zijn toen ook diverse activiteiten georganiseerd die goed werden bezocht of zoals het vrouwen voetbaltoernooi een groei doormaakten. Ook de herfstactiviteit, het zaalvoetbaltoernooi en het snert toernooi waren wederom goed geslaagd. Een mooie nieuwe activiteit is het kaboutervoetbal. Aan het begin van het seizoen 2019-2020 zijn we hiermee gestart en dit blijkt een goede zet te zijn.

  De bekerwedstrijd van Dames 1 tegen FC Twente was nagenoeg de laatste activiteit voordat Corona uitbrak.
  De start van het seizoen 2020-2021 leek goed te beginnen met wederom een succesvol vrouwentoernooi en de Maasdonk cup die in Geffen werd gehouden. Daarna werd het weer stil. De competities lagen weer stil. De jeugd heeft nog redelijk kunnen trainen. Voor de senioren zijn de trainingen sinds kort weer hervat. 

  Financiën
  Tijdens de Algemene Leden Vergadering is het onderwerp financiën altijd een belangrijk onderdeel. Voor de financiële situatie verwijzen we zoals aangegeven naar de bijlagen. Hierin lezen jullie de verantwoording en de begroting met contributievoorstel. Wat betreft de contributie blijft deze gehandhaafd op het huidige niveau.
  Wij zijn iedereen zeer dankbaar op de wijze waarop men Nooit Gedacht in deze moeilijke tijd blijft steunen.

  Technische commissie
  Tja het seizoen begon bijzonder goed.  We hadden een paar jeugd winterkampioenen en ook bij de senioren zouden er een paar elftallen hoogstwaarschijnlijk kampioen zijn geworden. Jammer dat het niet zover heeft kunnen komen om dit ook daadwerkelijk te worden en te kunnen vieren. De teams die op het moment van stopzetten van de competitie bovenaan stonden, hebben we alleen kunnen huldigen met een bericht op onze website.
  Het was ook het jaar dat de trainers van 1 en 2 mannen afscheid namen.  Gelukkig hebben we daar 2 nieuwe trainers voor aan kunnen trekken, die inmiddels hun plek binnen de vereniging hebben gevonden.
  Daarnaast zijn we meer dan tevreden dat het nog steeds lukt om goede trainers en leiders te vinden voor al onze (jeugd) elftallen.
  Waar we ook blij mee zijn is, dat het aantal elftallen nog nagenoeg hetzelfde is.  Nogmaals het geeft maar eens te meer aan dat voetballen bij Nooit Gedacht meer is dan de sport alleen.
  Momenteel is het nagenoeg voor alle leden weer mogelijk om te trainen.  Alleen het belangrijkste ontbreekt nog.  Het spelen van wedstrijden en de derde helft.

  Velden en accommodatie
  We maken goed gebruik van het kunstgrasveld. Het afgelopen jaar zijn er wel nog wat aanpassingen aan de hoeveelheid infill (korrels) gedaan. Ondanks dat we zorgen hebben over de korrels die zijn gebruikt bij het kunstgrasveld, zijn we verder erg tevreden. Het is ook net op tijd aangelegd blijkt nu. Want het veld is erg druk bezocht door de Geffense jeugd tijdens de gedeeltelijke lockdowns. Gelukkig hebben we dus als Nooit Gedacht zijnde via onze faciliteiten een steentje kunnen bijdragen aan de lastige situatie voor de jeugd.
  Verder zijn we sinds de lockdown zeer terughoudend met nieuwe zaken op te pakken in verband met de onzekere tijden en de financiële gevolgen die dat met zich meebrengt. Het enige positieve aan deze tijd is dat met name het hoofdveld en veld drie kans krijgen om goed aan te groeien en daarmee in prima staat verkeren voor het nieuwe seizoen. En gelukkig is de maandag morgenploeg ook een stabiele factor en blijft het onderhoud van velden en accommodatie prima. 

  Sponsoren
  Zoals al eerder opgemerkt zijn we super blij met onze leden en sponsoren. Zonder hun fantastische opstelling hadden we echt financiële problemen gekregen. Zelfs in deze tijd hebben we het aantal sponsoren nog kunnen uitbreiden. Ook in het verslagjaar is er een mooie uitbreiding qua sponsoren gerealiseerd, zie hiervoor het financiële verslag. Helaas kon bv het sponsor toernooi niet doorgaan.  Maar ook hier zullen we zodra het weer wordt toegelaten mee aan de slag gaan.

  Kantine
  Tot het moment van corona beperkingen hadden we een goed jaar.  We lagen volledig op koers ten aanzien van de doelstellingen.  Zowel sociaal als financieel gezien.  Ook in de periode tussen de lockdowns ging het bijzonder goed met de kantine.
  Niels heeft intussen aangegeven dat het hem aan tijd ontbreekt om de kantine nog langer aan te sturen.  Gelukkig hebben we Hanneke Kieboom en Danielle Bissels bereid gevonden om dat op zich te nemen.  Gelet op hun fanatieke inzet en plannen zien we de kantine met vertrouwen tegemoet.
  We hadden graag de keuken verbouwd de afgelopen periode maar wederom, gelet op de financiële risico’s, wordt dit voorlopig uitgesteld.  Net voor corona is er wel nieuwe koel en vries apparatuur aangeschaft.

  Secretariaat
  Het aantal leden is het afgelopen jaar nagenoeg stabiel gebleven. Ook het aantal vrijwilligers was voldoende. Wel blijft het vinden van vrijwilligers een continue bron van aandacht. We kunnen altijd nieuwe enthousiaste mensen gebruiken. De viering van de jubilarissen is in het seizoen 2019-2020 wel gehouden. In het najaar is het om de bekende reden niet doorgegaan. We hebben dan ook besloten dat de huldiging van de jubilarissen pas na de vakantieperiode zal plaatsvinden. Neemt niet weg dat we ontzettend blij zijn dat we weer zoveel jubilarissen hebben. Het geeft maar eens te meer aan dat men zich van jongs af aan thuis voelt bij Nooit Gedacht. 

  Agendapunt 7; Samenstelling bestuur
  In de algemene ledenvergadering wordt zoals gewoonlijk stil gestaan bij de invulling van het bestuur. Wie is aftredend en wie is wellicht herkiesbaar. Deze keer gaat het om twee bestuursleden:

  1. Tiny Heijmans is dit jaar aftredend en herkiesbaar.
  2. Wilco Cremers is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar voor het bestuur van Nooit Gedacht. Wilco heeft 15 jaar in het bestuur gezeten en heeft gedurende die tijd continue de functie van secretaris gevuld. Een lange tijd waar wij als bestuur zeer dankbaar voor zijn. We zullen, zodra het weer kan, bij het bestuursafscheid van Wilco nog uitbereid stilstaan. Gelukkig heeft Wilco aangegeven nog een fanatieke vrijwilliger te blijven. Dus van zijn inzet en kennis kunnen we gelukkig nog gebruik van blijven maken. Wilco via deze weg bedanken we jou hartelijk voor al jouw inzet de afgelopen jaren.

  Dit betekent dat de functie van secretaris nu vacant is. Ben of ken je iemand die deze taak op zich wil nemen, meld je dan bij Mari Strik.

  Tot slot
  Natuurlijk is het verre van optimaal om op deze wijze iedereen te informeren en een verantwoording af te leggen. We hopen dat we toch inzicht hebben gegeven in het wel en wee van Nooit Gedacht. We hopen dat jullie kunnen instemmen met de genoemde onderwerpen. Natuurlijk, en eigenlijk hopen we dat ook, kunnen er vragen zijn ontstaan of is er behoefte om een reactie te geven. Graag nodigen we je uit om je goedkeuring, reactie of vraag te mailen naar bestuurng@nooitgedachtgeffen.nl. Doe dit voor 30 april 2021. Vanzelfsprekend zullen wij als bestuur reageren op de vragen. Deze vragen en antwoorden voegen we later toe aan dit bericht.

  Nogmaals heel veel dank en hopelijk tot zeer snel bij Nooit Gedacht. 
  Het bestuur

 • Agendapunt 1 Notulen Algemene ledenvergadering 3 december 2019

 • Agendapunt 3 verslag kascommissie

 • Agendapunt 4 Financiële verantwoording

 • Bijlage agendapunt 4 Resultaat 2019/2020 en Begroting 2020/2021

 • Bijlage Agendapunt 4 Balans per 30 juni 2020

 • Goedkeuring voorstellen Ledenvergadering