• DAS Nou Nooit Gedacht

  DAS Nou Nooit Gedacht is het beleidsplan van voetbalvereniging Nooit Gedacht voor de jaren 2015-2020. In dit plan zijn de doelen en geplande activiteiten voor de komende jaren vastgelegd. In het verlengde hiervan zal ook een investeringsplan worden opgesteld. Het zou natuurlijk niet goed zijn als die doelen en activiteiten zomaar uit de lucht kwamen vallen.

  Daarom wordt in de eerste hoofdstukken uiteengezet, welke kant we op willen met de club en waarom we dat willen. Dat laatste vraagstuk komt heel dichtbij de kern van wie wij als club willen zijn en hoe wij dat "eigene" willen behouden en ontwikkelen. Uiteraard is dat vraagstuk niet los te zien van de ontwikkelingen in de (lokale) samenleving. Een voetbalclub is immers geen eiland en zal zich te allen tijde rekenschap moeten geven van veranderingen in de maatschappij. Sterker nog, die maatschappelijke ontwikkelingen zouden een stimulans moeten zijn om de vereniging telkens opnieuw uit te vinden. Want een vereniging is nooit een doel op zichzelf; zij is er voor de mensen die daar een bepaalde behoefte mee hopen te kunnen invullen. Een vereniging zal altijd alert moeten zijn op veranderingen in de behoeftepatronen van mensen en zal daar tijdig op moeten inspelen of (nog beter) anticiperen. De kunst is om dat op een zodanige manier te doen, dat de eigenheid van de club in stand blijft.

  Het bewaken van dat evenwicht tussen het doorvoeren van vernieuwingen en het bewaken van de clubcultuur is een belangrijke uitdaging voor het Bestuur. Ons antwoord op die uitdaging is terug te vinden in het plan. Als motto voor de komende jaren hebben wij gekozen voor de volgende slogan:

  "Da’s nou Nooit Gedacht ?? dynamisch, ambitieus en sociaal"

 • Verderop in het plan wordt de gedachte achter dit motto nader toegelicht. Direct valt echter op dat wij ons als club willen ontwikkelen (dynamisch) en dat wij nadrukkelijk ook bepaalde doelen willen nastreven (ambitieus). Dit alles echter zonder voorbij te gaan aan de ontwikkelingen in de maatschappij en de sociale rol die een vereniging daarin zou moeten spelen. Ook hierin is de tweeledige uitdaging terug te vinden: Wel blijven ontwikkelen als vereniging, maar ook altijd oog hebben voor belangrijke sociale en menselijke waarden in het leven.

  Wij vertrouwen erop, dat dit plan een stevig fundament vormt voor het te voeren beleid in de komende jaren. Wij wensen iedereen (en ook onszelf uiteraard) veel succes toe bij de uitvoering van het voorgenomen beleid en bij ons streven om de gestelde doelen te realiseren. Opdat we, als we in 2020 terugkijken op wat we in de jaren daarvoor hebben bereikt, ook dan nog vol overtuiging kunnen verwijzen naar ons motto: "Da's nou Nooit Gedacht ?? dynamisch, ambitieus en sociaal".