• Privacy Statement

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt o.a. in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daarmee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

  Nooit Gedacht, gevestigd aan de Pastoor van de Kampstraat 34, 5386 AJ Geffen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens: Postbus 10, 5386 ZG Geffen

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Nooit Gedacht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons lidmaatschap en daarom je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletters
  • Roepnaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Nationaliteit
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Vast telefoonnummer
  • Mobiel telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Legitimatienummer
  • IBAN nummer
  • BIC code
  • Inschrijfdatum

   
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: secretariaat.senioren@nooitgedachtgeffen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Nooit Gedacht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Inschrijving ledenadministratie.
  • Inschrijving KNVB via Sportlink.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Bellen of e-mailen indien dit nodig is.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Nooit Gedacht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nooit Gedacht) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Nooit Gedacht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Nooit Gedacht bewaart deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen de desbetreffende personen (leden, sponsoren, trainers, overig personeel en vrijwilligers) en de vereniging. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het administratiesysteem, waarbij opgemerkt dient te worden dat uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

  Formulieren
  Indien u gebruik maakt van het inschrijf-, contributie-, of ledenmutatieformulier, dat staat op onze website, beschikken wij over de persoonsgegevens die u op dit formulier invult. Uiteraard zijn deze gegevens dan wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden.

  Indien de door u ingevulde formulieren bij ons binnenkomen als bijlage(n) in een e-mail, worden deze nadat wij uw vraag of inschrijving hebben beantwoord door ons verwijderd.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Nooit Gedacht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nooit Gedacht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

  Nooit Gedacht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nooit Gedacht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: secretariaat.senioren@nooitgedachtgeffen.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Nooit Gedacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: secretariaat.senioren@nooitgedachtgeffen.nl

  Bestuur Nooit Gedacht


  Noot: Aanpassingen/wijzigingen zijn voorbehouden, deze worden wel direct kenbaar gemaakt.

 • Privacy statement